SL คอนเซ้าท์ติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

SL สามารถช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำคุณได้เกี่ยวกับ การช่วยให้องศ์กร นางจ้าง และพนักงานได้รับเอกสารที่ถูกต้อง อาทิ การทำวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน ขอโควตาจ้างแรงงานต่างด้าว และให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเข้ามาทำงานในประเทศไทย เราสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายอีกทั้งให้บริการให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการจะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือ ชาวต่างชาติที่ต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทย ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เรียนหนังสือ ทำงาน เกษียนอายุ ติดตามครอบครัวบุตร หรือ คู่สมรส

ลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว

จะเกิดอะไรขึ้นกับพนักงานหากพวกเขาไม่มีเอกสารตามลำดับ

 • ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 • ไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัว หรืออยู่ ณ สถานที่ในระหว่างเวลาทำงาน เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของธุรกิจหากพนักงานไม่มีเอกสาร

 • รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน ปรับตั้งแต่10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน

 • รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตนปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 • ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานกับตนทำงานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 • ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

บริการทำวีซ่าของ SL

วีซ่า Non-Immigrant Visa B

คนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทใดก็ตามไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน ดังนั้น คนต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทที่ถูกต้องคือ Non-Immigrant Visa B เพื่อที่จะสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ โดยคนต่างด้าวต้องให้นายจ้าง/สถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ พิจารณาออกวีซ่า  Non-Immigrant Visa B โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่านั้นแล้ว จึงสามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ

วีซ่า Non-Immigrant “O-X” (Long Stay)

สาหรับคนต่างด้าวที่มีศักยภาพ จำนวน 14 ประเทศที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพื่อเดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรระยะยาวรวมจำนวน 10 ปี โดยมีอายุการตรวจลงตราครั้งละ 5 ปี และได้รับอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักร คราวละ 5 ปี  เกษียนอายุ ติดตามครอบครัวบุตร หรือ คู่สมรส เป็นต้น

วีซ่าทำงาน  1 year visa working

วีซ่าทำงาน  1 year visa working
คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต้องมีวีซ่า NON - IMMIGRANT - B โดยคนต่างด้าวต้องให้นายจ้าง/สถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ พิจารณาออกวีซ่า NON - IMMIGRANT - B โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่านั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ ตท.1ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ชาวต่างชาติได้เดินทางมาถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งวีซ่า NON - IMMIGRANT - B โดยคนต่างด้าวต้องให้นายจ้าง/สถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ พิจารณาออกวีซ่า NON IMMIGRANT - B โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่านั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้วีซ่าทำงาน 1 ปี /working 1 year Visa การยื่นขอวีซ่าทำงาน 1 ปี ต้องทำหลังหลังจากได้ work permit แล้ว  เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือเรียกว่า Visa 1 Year

ใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน นั้นจะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant visa B หรือ วีซ่าประเภทธุรกิจนั่นเอง และเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องยื่นขอ ใบอนุญาตทำงาน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ ซึ่งต้องไปยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้ที่ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)

วีซ่าแต่งงาน

วีซ่าแต่งงานในไทยได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ วีซ่าประเภทนี้จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับบุคลลสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสำนักตรวจคนเข้าเมือง ผู้ถือวีซ่าแต่งงานในไทยมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในประเทศไทยเต็มปีโดยไม่จำเป็นต้องออกจากประเทศ วีซ่าสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทุกปีและสามารถต่อสัญญาได้ภายในประเทศ(ข้อกำหนดสำหรับการต่ออายุวีซ่ายังคงใช้) วีซ่าแต่งงานในประเทศไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่จะอยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องว่ามีใบอนุญาตในการทำงานและได้รับพร้อมกับการขอวีซ่า  วีซ่าติดตามสามี - วีซ่าติดตามภรรยาไทย ติดตามบุตรไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือ มิได้จดทะเบียนสมรสแต่มีลูกกับคนไทย และต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี

วีซ่านักเรียน

ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่จะที่เปิดสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติจะได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการถึงหลักสูตรในการสอน หากชาวต่างชาติหากต้องการเรียนภาษาและพำนักอยู่ในประเทศไทยในเวลาเดียวกัน สามารถติดต่อสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนอยู่เพื่อติดต่อขอเป็นนักศึกษาและขอวีซ่านักเรียนในเวลาเดียวกันได้เลย

วีซ่าเกษียณอายุ Non-Immigrant O (Retirement visa)

วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทยเป็นวีซ่าที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Non-Immigrant O-Long Stay Visa ผู้ครอบครองวีซ่านี้สามารถอาศัยอยู่ในราชอาราจักรไทยได้ 1 ปี วีซ่าชนิดนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการใช้ครั้งเดียวหรื่อหลายครั้งก็ได้ วีซ่าต้องได้รับการเปลี่ยนทุกปีและยังสามารถรับการทำใหม่ภายในประเทศไทย โดยมีข้อแม้ว่า ผู้ยื่นขอต้องจำเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว  วีซ่าแบบชีวิบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปและต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อยกว่า 800,000 บาทหรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาโดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองซึ่งระยะเวลาการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี ผู้ที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non-Immigrant Visa ไม่ต้องทำ Re-Entryเพราะเมื่อท่านเดินทางออกนอกประเทศท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใหม่เป็นเวลา 90 วัน

90 วันรายงานการเข้าเมืองสำหรับคนงานในประเทศไทย​

ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า1ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย  หากท่านไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ  90 วัน ท่านจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้

เปลี่ยนนายจ้างในใบอนุญาตทำงาน

เรื่องการเปลี่ยนนายจ้างสาเหตุมาจาก การที่แรงงานเปลี่ยนสถานที่ทำงาน เป็นเหตุให้เอกสารของแรงงานไม่ตรงกับนายจ้างปัจจุบัน ทำให้แรงงานกลุ่มนี้ทำงาน โดยมีความผิดคือ ทำงานไม่ตรงกับนายจ้าง การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานนำเข้ามี 5 กรณี คือ

 • นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต

 • นายจ้างล้มละลาย

 • นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง

 • นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 • ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

เปลี่ยนที่อยู่ในใบอนุญาตทำงาน

จะต้องมีสำเนารับรองนิติบุคคลที่ระบุรายการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแล้ว โดยกรรมการอำนาจลงนามรับรองเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หากนายจ้างเป็นคนต่างด้าวให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้  Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน

เปลี่ยนที่อยู่อาศัยในการเข้าเมืองการแจ้งที่พักของคน

การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน ซึ่งรับคนต่างด้าวให้เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถานนั้น ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณีที่บ้าน เคหสถานที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง

รับจดทะเบียนพาณิชย์ DBD
(บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)

ในปัจจุบันมีธุรกิจหลายธุรกิจ มากขึ้นมาโดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ จนหลายครั้ง มีปัญหากับทางกรมสรรพากรที่จะต้องตรวจสอบและติดต่อกลับมา ของภาษีย้อนหลังและใบอนุญาติการประกอบธุรกิจนั้นเอง ซึ่งหากต้องการทำธุรกิจจะต้องสามารถตรวจสอบได้และไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนั้น ทะเบียนพาณิชย์คือสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือแบบนิติบุคคลก็จำเป็นจะต้องมี

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา พูดคุย ถึงปัญหา ขั้นตอน หรือวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ เกี่ยวกับการนำต่างชาติมาทำงานในประเทศไทย ให้คำปรึกษาในด้านดำเนินการทำใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติและวีซ่าทุกประเภทให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักรและ ให้คำปรึกษาในงานด้านจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนเเปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จดทะเบียนแก้ไขตราประทับจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลและเปลี่ยนแปลงตราประทับ ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม รับขอและต่อใบอนุญาตนำเที่ยว รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บริการรูปถ่าย

บริการถ่ายรูปสำหรับการทำเอกสารต่างๆ

ติดต่อเรา

SL คอนเซ้าท์ติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง

โทรศัพท์  +66 (0)62 689 8976

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
126/3 บ้านท่าต้นเกวาว หมู่ที่ 4 ต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
 

ที่อยู่
198 ซอย 10 หมู่ที่ 7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

© 2019 SL consulting and marketing LTD

ส่งข้อความถึงเรา